Skip ข่าวและประกาศ

  ข่าวและประกาศ

  Picture of Assoc.Prof Sivapan Choo-in
  ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบ
  by Assoc.Prof Sivapan Choo-in - Friday, 2 May 2014, 8:44 AM
   

  ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบย่อย

  วิชามลพิษทางเสียง ทำแบบทดสอบย่อยที่ 1 ในบทที่ 3 และแบบทดสอบย่อยครั้งที่ 2 ในบทที่ 5

  วิชาเคมีวิเคราะห์สารมลพิษ ทำแบบทดสอบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี

  ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เท่านั้น

  Read the rest of this topic
  (6 words)
   

  Skip available courses

  Available courses

  ความหมายของมลพิษทางอากาศ ระบบมลพิษทางอากาศ สารมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศในระดับพื้นที่ ระดับกว้าง การแพร่กระจายสารมลพิษทางอากาศ การควบคุมสารมลพิษทางอากาศ การตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ กฎหมายการควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศ

  ศึกษาวิธีกาและเครื่องมือในการสำรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน
  เป็นต้น การวางแผนสำรวจข้อมูล การเก็บตัวอย่าง การรักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม
  การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ

  ความหมายของเสียง มลพิษทางเสียง
  สมบัติของคลื่นเสียง 
  การวิเคราะห์คลื่นเสียง แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียง ผลกระทบของมลพิษทางเสียง
  เสียงในชุมชน เสียงในอุตสาหกรรม เครื่องมือในการตรวจวัดระดับเสียง
  การตรวจวัดระดับเสียงในชุมชน การประเมินผลกระทบมลพิษทางเสียง
  การควบคุมมลพิษทางเสียง 

  ศึกษาหลักการวิเคราะห์ทางเคมี
  การใช้เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ทางปริมาณ  และคุณภาพของสารพิษตกค้างพวกโลหะหนัก
  ยาฆ่าแมลงและสารเคมีชนิดต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนและเจือปนในอาหารและสิ่งแวดล้อม