Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

บริการวิชาการชุมชน
สิ่งที่นักศึกษที่เรียนวิชานี้ต้องยึดถือปฏิบัติ
โดย chaisri thara - ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2017, 1:46PM
 

1.การค้นหาหัวข้อมาสัมมนาต้องมีเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมีข้อมูลสนับสนุน มีงานวิจัยรองรับ

2.ควรจัดกระบวนการสัมมนาที่สมบูรณ์

3.ต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลในการสัมนาครบทุกด้าน

4.การตอบคำถามสัมมนาต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย

 
บริการวิชาการชุมชน
วิชาสัมมนา
โดย chaisri thara - พุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2014, 8:49AM
 
นักศึกษาชั้นปีที่3 ที่เรียนวิชาสัมมนา ต้องดำเนินการจัดสัมมนาให้สำเร็จโดยต้องดำเนินการดังนี้

1.ก่อนถึงวันสัมมนา ผู้ให้การสัมมนาต้องส่งเอกสารปะกอบการสัมมนาพร้อมหนังสือเชิญ อาจารย์ในสาขาเข้าร่วม ล่วงหน้าก่อน 3 วัน
2.ต้องติดประกาศหรือจัดทำประกาศให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมสัมมนาก่อน 1 สป
3.ต้องจัดขั้น...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(11 คำ)
 

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงมลภาวะในลักษณะต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม อาทิ มลภาวะทางน้ำ มลภาวะทางอากาศและเสียง และมลภาวะจากขยะและของเสียอันตราย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้ถึงหลักการควบคุมมลพิษ การกำจัดของเสียประเภทต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษในลักษณะต่างๆ  

เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงลักษณะ คุณสมบัติ แหล่งกำเนิด ผลกระทบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการการบำบัด และแนวทางการออกแบบระบบบำบัดน้ำโสโครก โดยมุ่งเน้นการศึกษาเฉพาะน้ำโสโครกที่มาจากแหล่งกำเนิดแประเภทชุมชนเป็นหลัก รวมถึงการจัดการสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำโสโครก ในลักษณะต่างๆ  


Skip ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา