Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

        สารพิษในสิ่งแวดล้อม กลไกความเป็นพิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสารพิษต่อระบบร่างกายและสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์สารพิษ การประเมินความรุนแรงของสารและการควบคุมความเป็นพิษของสาร

การนำเสนอโครงการวิจัยและฝึกปฏิบัติการวิจัยตามหัวข้อโครงการวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนรายงานผลการวิจัยพร้อมทั้งนำเสนอผลงานเมื่อดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

การนำเสนอโครงการวิจัยและฝึกปฏิบัติการวิจัยตามหัวข้อโครงการวิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และเขียนรายงานผลการวิจัยพร้อมทั้งนำเสนอผลงานเมื่อดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ